KROKY PRED ZAČIATKOM SPOLUPRÁCE


Nakoľko každý klient, ktorý nás osloví má špecifické potreby a požiadavky, aj náš prístup ku každému zákazníkovi je založený na maximálnej individualite.

I. V rámci primárnej analýzy si musíme uzrejmiť predovšetkým odpovede na nasledujúce otázky:
   1. V akej pozícii, vo vzťahu k vývoju, sa nachádzate (tvorca - pre vlastnú potrebu, tvorca - pre zákazníka, zákazník)?
   2. Máte záujem o jednorázovú (projektovú), alebo dlhodobú spoluprácu?
   3. V akom štádiu vývoja sa aktuálne nachádzate?
   4. Detaily o vývoji (metódy, projekty, etapy, deadlines, …)?
   5. Aká je Vaša predstava o testovaní (čo chcete testovať, ako chcete testovať, čo chcete testovaním získať, požiadavky na typy testov, frekvenciu testovania,…)?
   6. Koľko času, finančných prostriedkov a personálnych kapacít ste ochotný vyhradiť na:
        - testovanie a posudzovanie chýb a nájdených návrhov na vylepšenie?
        - opravu chýb?
        - implementáciu návrhov na vylepšenie?

II. V závislosti od zodpovedaných vstupných otázkach spoločne nájdeme najvhodnejšie riešenie ako prienik Vaších predstáv a/alebo potrieb a naších služieb a skúseností.

III. Po podpise zmluvy o poskytovaní outsourcingových služieb v oblasti testovania bezprostredne, alebo v dohodnutom termíne, začíname so vzájomnou spoluprácou, ktorá bude prvotne zameraná na:
   1. nastavenie čo najefektívnejšieho, najracionálnejšieho a najhospodárnejšieho procesu testovania kvality,
   2. zosúladenie vývojového cyklu s testovaním produktu,
   3. zabezpečenie okamžitého spracúvania nájdených chýb a nedostatkov analytikom,  
   4. zabezpečenie dostatočných voľných personálnych kapací na opravu chýb a implementáciu zmien,
   5. zachovávanie vyváženosti medzi tempom a rozsahom vývoja a testovania,
   6. vytvorenie testovacieho prostredia (oddeleného od vývojového),
   7. výber, vytvorenie, alebo úprava existujúcich analytických nástrojov, pre účely procesu testovania a reportovania chýb,
   8. posúdenie:
        - obsahu a rozsahu existujúcich špecifikácií produktu,
        - obsahu a rozsahu užívateľských manuálov k produktu,
        - doterajších nájdených chýb,
        - najčastejšie vykonávaných zmien,
        - existencie testovacích údajov.

HORE